Είσοδος στο Σύστημα

Μετά την δημοσίευση της αριθμ.174257/25-7-2011 ΥΑ με την οποία καθορίσθηκε ότι:

  • η μοναδιαία αξία του κάθε νέου δικαιώματος από το Εθνικό Απόθεμα ή το Άρθρο 68 ανέρχεται σε 300€,
  • η ελάχιστη κατανομή δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ή το Άρθρο 68 ισούται με 1 και η μέγιστη ανέρχεται σε 4 δικαιώματα,
  • κανένας δικαιούχος δεν μπορεί να λάβει ταυτόχρονα νέα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα και το Άρθρο 68.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε την μηχανογραφική επεξεργασία κατανομής λαμβάνοντας υπόψη και τις αιτήσεις θεραπείας που υπέβαλαν ορισμένοι δικαιούχοι για σφάλματα κατά την περίοδο της δημοσιοποίησης της προσωρινής κατανομής.

Το ποσό του Εθνικού Αποθέματος που διατίθεται ανέρχεται σε περίπου 15.000.000€ ενώ το ποσό που διατίθεται σύμφωνα με το Άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 ανέρχεται σε 30.000.000€, ήτοι το συνολικό ποσό που διατίθεται για νέα δικαιώματα για το 2010 ανέρχεται σε 45.000.000€.

Ως εκ τούτου, από την επεξεργασία που έλαβε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, προκύπτει ότι τελικοί δικαιούχοι ορίζονται για:

  • την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος οι επιλέξιμοι επενδυτές και οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί που συγκεντρώνουν από 35 μόρια και άνω
  • την κατανομή του άρθρου 68 οι επιλέξιμοι παραγωγοί των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας που συγκεντρώνουν από 21 μόρια και άνω.